8051 - REMOTE CHỤP ẢNH TỪ XA KẾT NỐI BLUETOOTH

Chào tất cả mọi người, nay nghỉ hè nên mình lại mang cái kit 8051 ra vọc. Học vi xử lí xong rồi lại không biết làm gì, cứ để một xó. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc remote chụp ảnh điện thoại từ xa nhé :))

Đầu tiên cần chuẩn bị những gì?
 • MCU 8051 chắc chắn phải có rồi, dòng 8051 này có 2 loại phổ biến là 89C89S, mình khuyên các bạn nên dùng 89S và cụ thể là 89S52 và kèm theo mạch nạp USB ISP, đơn giản vì nó rẻ, các bạn sẽ nạp qua cổng nối tiếp. Còn không các bạn sẽ phải mua mạch nạp giá khá cao.
 • Module bluetooth HC-05 hoặc HC-06, cả hai loại này đều chỉ cần dùng 4 chân VCC, GND, TX và RX.
 • Nút bấm, thạch anh và led, nếu các bạn sử dụng với mục đích học tập các bạn có thể mua luôn kit 8051 v2, kit được trang bị đầy đủ cho các bạn và các bạn không tốn công hàn linh kiện.
 • Mạch nạp như mình đã nói ở trên và một cái laptop.

Đã chuẩn bị xong, các bạn kết nối theo sơ đồ sau:


Phần trong khung đen là những gì đã có sẵn trong kit, nếu các bạn đã mua kit thì chỉ cần kết nối module bluetooth là được.

Sau khi kết nối xong, các bạn tiến hành viết code trong Keil C và xuất file .hex!

Khi đã có file .hex, các bạn dùng phần mềm progisp để đẩy code assembly vào MCU 8051 (chỉ dùng với mạch nạp IPS USB)

Sau đây là chương trình assembly:

COUNT  EQU   30H
SNAP  BIT   20H
    ORG   00H
    AJMP  START
    ORG   03H       ;Int0 địa chỉ ngắt 0
    AJMP  INT0_ROUTINE
    ORG   13H       ;Int1 địa chỉ ngắt 1
    AJMP  INT1_ROUTINE
    ORG   23H       ;địa chỉ Serial
    AJMP  SERIAL_ROUTINE
    ORG   2BH       ;Timer2 địa chỉ ngắt timer 2
    AJMP  TIMER2_ROUTINE
START:
    ACALL  INIT
    ACALL  INIT_INT0
    ACALL  INIT_INT1
    ACALL  INIT_SERIAL
    ACALL  INIT_TIMER2
LOOP:
    ACALL  DELAY
    JNB   SNAP, NO_FLASH
    JNB   P1.0, LED_OFF
    CLR   P1.0
    AJMP  LOOP
LED_OFF:
    SETB  P1.0
NO_FLASH:
    AJMP  LOOP
 
;--------------------
; Delay
;--------------------
DELAY: MOV   R6, #255
DLY1:  MOV   R7, #255
DLY2:  DJNZ  R7, DLY2
    DJNZ  R6, DLY1
    RET
 
;--------------------
; Initialize variables
;--------------------
INIT:
    MOV   SP, #60H
    MOV   P1, #11111110B
    MOV   R5, #15
    MOV   COUNT, #0
    CLR   SNAP
    RET
 
;--------------------
; Initialize int0
;--------------------
INIT_INT0:
    SETB  IT0       ;edge triggered
    SETB  EX0       ;Enable int0 interrupt
    SETB  PX0       ;High interrupt priority
    RET
 
;--------------------
; Initialize int1
;--------------------
INIT_INT1:
    SETB  IT1       ;kích cạnh
    SETB  EX1       ;cho phép ngắt 1
    SETB  PX1       ;ưu tiên ngắt
    RET
 
;--------------------
; Initialize serial
;
; TCON Register:
; 7  6  5  4  3  2  1  0
; TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0
;
; TMOD Register:
;  7   6  5  4  3   2  1  0
; GATE1 C/T1# M11 M01 GATE0 C/T0# M10 M00
;
; SCON Register:
; 7  6  5  4  3  2 1 0
; SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
;--------------------
INIT_SERIAL:
    MOV   SCON, #50H   ;Mode 1: 8-bit UART
    MOV   TMOD, #20H   ;Timer and reload mode
    MOV   TH1, #0FDH   ;Baud rate 9600bps
    MOV   TL0, #0FDH   ;Baud rate 9600bps
    SETB  PS       ;ưu tiên ngắt
    SETB  ES       ;cho phép ngắt Serial
    SETB  TR1       ;Timer1 kích hoạt
    RET
 
;---------------------------------------------------
; Initialize timer2
;
; T2CON Register:
; 7  6  5  4   3  2  1   0
; TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2
;
; 1 second = 11.0592MHZ / 12 = 921600 = 61440 * 15
; TH2 = (65536-61440)/256 = 16 = 10H
; TL2 = (65536-61440)%256 = 0 = 00H
;
; IE Register:
; 7 6 5 4  3  2  1  0
; EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0
;---------------------------------------------------
INIT_TIMER2:
    CLR   EXF2      ;Reset cờ
    CLR   TCLK      ;Disable baud rate generator
    CLR   RCLK      ;Disable baud rate generator
    CLR   EXEN2      ;Ignore events on T2EX
    MOV   TH2, #10H
    MOV   RCAP2H, #10H
    MOV   TL2, #00H
    MOV   RCAP2L, #00H
    CLR   CT2       ;Timer mode
    CLR   CPRL2      ;Auto-reload mode
    CLR   PT2       ;ưu tiên ngắt mức thấp
    SETB  ET2       ;cho phép ngắt timer 2
    SETB  EA       ;cho phép mọi ngắt
    SETB  TR2       ;Timer2 kích hoạt
    RET
 
;---------------------------------
; Snap timeout
;---------------------------------
START_SNAP_TIMEOUT:
    JNB   SNAP, NO_COUNT
    MOV   A, COUNT
    INC   A        ;10 giây từ khi chụp
    MOV   COUNT, A
    CJNE  A, #10, NO_COUNT
    CLR   SNAP
    MOV   COUNT, #0
    CLR   P1.0
NO_COUNT:
    RET
 
;---------------------------------
; Int0 interrupt service routine
;---------------------------------
INT0_ROUTINE:
    JB   SNAP, IGNORE_SNAP
    SETB  SNAP      
    MOV   COUNT, #0
    MOV   SBUF, #84    
    JNB   TI, $     
IGNORE_SNAP:
    RETI
 
;---------------------------------
; Int1 interrupt service routine
;---------------------------------
INT1_ROUTINE:
    MOV   SBUF, #77    
    JNB   TI, $      
    RETI
 
;-----------------------------------
; Timer2 interrupt service routine
;-----------------------------------
TIMER2_ROUTINE:
    PUSH  ACC      
    DJNZ  R5, CONTINUE  
    ACALL  START_SNAP_TIMEOUT
    MOV   R5, #15     
CONTINUE:
    CLR   TF2       
    POP   ACC      
    RETI
 
;----------------------------------------
; Serial port interrupt service routine
;----------------------------------------
SERIAL_ROUTINE:
    PUSH  ACC
    JB   TI, IGNORE
    MOV   A, SBUF
    CJNE  A, #68, ID_CHK 
    CLR   SNAP
    MOV   COUNT, #0
    CLR   P1.0
ID_CHK:
    CJNE  A, #87, IGNORE 
    MOV   SBUF, #73    
    JNB   TI, $     
    JMP   NO_CLEAR_TI
IGNORE:
    CLR   TI
NO_CLEAR_TI:
    CLR   RI
    POP   ACC
    RETI
    END
  
 
 
Sau khi nạp code xong, các bạn cần một phần mềm chụp ảnh qua bluetooth. Các bạn tải tại:

https://apkpure.com/vn/bluetooth-remote-toy/tw.blogspot.reneeciou.bluetooth.remote.toy

Các bạn mở phần mềm, chọn shutter, kết nối với module bluetooth và trải nghiệm nhé. Đừng quên chia sẻ bài viết cho mình, chúc các bạn thành công


Tham khảo bài viết từ renee's blog:

http://reneeciou.blogspot.com/2017/05/8051-bluetooth-remote-shutter.html