CHIA SẺ TÀI LIỆU ASSEMBLY 8051 (BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI)
Chia sẻ tài liệu môn Vi Xử Lí 8051 trường ĐH Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh, viết trên ngôn ngữ Assembly:

Thực hiện bởi nhóm tác giả:
Nguyễn Triệu Phong, Nguyễn Xuân Vũ, Bùi Hữu Thắng, Lỡ Tất Thành, Dương Đình Huấn, Nguyễn Hiếu
Bộ tài liệu gồm 3 phần: Câu hỏi + đáp án (Pass giả nén: vixuli8051)

Câu 1:
Vẽ lưu đồ và viết chương trình con TINHTB tính giá trị trung bình của 10 số BCD (dạng không nén) chứa trong các ô nhớ ram nội từ địa chỉ 30h. kết quả (phần nguyên) chứa trong thanh ghi R7.

tinhtrungbinh:
mov r0,#30h
mov r1,#10
cong:
add a,@r0
da a
inc r0
djnz r1,cong
mov b,#10h
div ab
mov r7,a
ret


Câu 2: Vẽ lưu đồ và viết chương trình cộng 10 số nguyên không dấu chứa trong ram nội từ địa chỉ 30h. kết quả đặt trong R6 (byte thấp) , R7 (byte cao).
 org 00h
mov r0,#30h
mov r1,#10h
loop:
add a,@r0
jnc No_cy
inc r7
No_cy:
inc r0
djnz r1,loop
mov r6,a
end